Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Οικονομικά Στοιχεία  

Οικονομικά Στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε Περίπτωση Συγκροτήματος θα δοθεί Ενοποιημένη Οικονομική Πληροφόρηση
Οικονομικό έτος

2011

2012


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Νόμισμα

EUR(ΕΥΡΩ)

EUR(ΕΥΡΩ)


Σύνολο Κύκλου Εργασιών:

€-3.936.747,00

€485.524,00


Μικτά Κέρδη/Ζημιές :

€-4.283.125,00

€149.645,00


Κέρδος /Ζημιά από εργασίες πριν τις προβλέψεις :

€-4.283.125,00

€149.645,00


Κέρδη/ (Ζημιές) πριν την φορολογία:

€-4.301.314,00

€139.078,00

 

Κέρδη/ (Ζημιές) έτους :

€-4.301.314,00

€139.078,00


Κατανέμονται σε:


 


Μετόχους εταιρείας:

€-4.301.314,00

    €139.078,00 

Μετόχους μειοψηφίας:

€0,00

€0,00

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – Βασικά

€-7,6600

€0,2500


Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – πλήρως κατανεμημένα

€-7,6600

€0,2500


Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –

€0,0000

€0,0000


Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους :

€-3.936.747,00

€485.524,00


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχειών:

€15.731.729,00

€15.979.231,00


Σύνολο Υποχρεώσεων :

€137.090,00

€245.514,00


Μετοχικό Κεφάλαιο:

€19.237.923,18

€15.159.621,15


Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας :

€-3.643.284,00

€574.096,00


Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας:

€15.594.639,00

€15.733.717,00


Δικαιώματα μειοψηφίας :

€0,00

€0,00


Σύνολο Καθαρής Θέσης :

€0,00

€0,00


Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης:

€15.594.639,00

€15.733.717,00 


2006

2007

2008

Κύκλος Εργασιών:

£9.752.769,00

£5.216.519,00

€-21.793.934,00

Κέρδος/Ζημιά από Εργασίες:

£9.533.709,00

£4.937.665,00

€-22.142.529,00

Κέρδος πριν τη φορολογία:

£9.533.709,00

£4.937.665,00

€-22.142.529,00

Καθαρό κέρδος φορολογία και το συμφέρον μειοψηφίας:

£9.518.001,00

£5.133.516,00

€-22.247.503,00

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σεντ):

19,84

10,25

-40,88

Πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή:

19,84

10,25

-40,88

Μερίσματα:

951.761,00

2.416.357,85

3.631.793,00

Μερίσματα(%):

2,00

5,00

7,00

Σύνολο Ενεργητικού:

£23.569.582,00

£27.547.974,00

€22.907.447,00

Σύνολο Υποχρεώσεων:

£66.784,00

£106.123,00

€138.482,00

Καθαρό Ενεργητικό/ Παθητικό:

£23.502.798,00

£27.441.851,00

€22.768.965,00

Συμφέρον μειοψηφίας:

£0,00

£0,00

€0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο:

£11.164.605,00

£12.025.939,00

€22.067.029,00

Αποθεματικά:

£12.338.193,00

£15.415.912,00

€701.936,00

Σύνολο συμφέροντος μετόχων:

£23.502.798,00

£27.441.851,00

€22.768.965,00

Σύνολο Υποχρεώσεων:

£0,00

£0,00

€0,00

Τρεχούμενο Ενεργητικό:

£23.569.582,00

£27.547.974,00

€22.907.447,00

Τρέχουσες Υποχρεώσεις:

£66.784,00

£106.123,00

€138.482,00

Κεφάλαιο Κινήσεως:

£23.502.798,00

£27.441.851,00

€22.768.965,00


 Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2016