Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Εταιρική Διακυβέρνηση  

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως ή Εταιρεία υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τον Ιανουάριο 2007.

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλες τις πρόνοιες του Κώδικα  Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά λόγω της φύσης των εργασιών της ως Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες και επομένως δεν ισχύουν οι  διατάξεις  του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις εκτελεστικών συμβούλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και παρακολουθεί τους στόχους την στρατηγική επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, την αξιολόγηση του Διευθυντή Επενδύσεων στην υλοποίηση της στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις ασυνήθεις συναλλαγές, τις συναλλαγές με συγγενικά  πρόσωπα (τα οποία περιλαμβάνουν τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, στις οποίες Διοικητικός Σύμβουλος, Γραμματέας, Ελεγκτής ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας κάτοχος πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον), την διάθεση σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας (πέραν του 10%) και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή των λογιστικών προτύπων. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μη-εκτελεστικούς συμβούλους, οι τρείς (3) εκ των οποίων είναι μη-ανεξάρτητοι και τρείς (3) ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί Σύμβουλοι.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει με γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών και Επιτροπή Ελέγχου.  Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά την αρχική υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το έτος 2003. Με ισχύ από 8 Νοεμβρίου 2016 η σύνθεση των Επιτροπών είναι η ακόλουθη:

Επιτροπή Ελέγχου

Άκης Πηγασίου                       (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος - Πρόεδρος)

Βίκτωρας Ζαχαριάδης             (Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος)

Νεοκλής Θωμά                      (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος)

Αλέξανδρος Σίνκα                 (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος) 

Επιτροπή Αμοιβών

Νεοκλής Θωμά                     (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος - Πρόεδρος)

Λουκάς Χριστοδουλίδης       (Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος)

Άκης Πηγασίου                       (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος)

Επιτροπή Διορισμών

Βίκτωρας Ζαχαριάδης           (Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός  Διοικητικός Σύμβουλος - Πρόεδρος)

Νεοκλής Θωμά                      (Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός  Διοικητικός Σύμβουλος)

Λουκάς Χριστοδουλίδης        (Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος)

Ο κ. Άκης Πηγασίου έχει διοριστεί ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος (27 Ιανουαρίου 2011) σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον κ. Μαρίνο Καλλή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για την επιτήρηση της εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και για να ενημερώνει για τυχόν παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο.