Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Γενικές Πληροφορίες  

Γενικές Πληροφορίες

Ιστορικό

H Εταιρεία ιδρύθηκε στις 31 Αυγούστου 1995 με το όνομα Apollo Global Investment Fund Limited ως επενδυτικός οργανισμός με αριθμό εγγραφής ΗΕ73440. Η Εταιρεία άλλαξε την ονομασία της σε Apollo Investment Fund Limited στις 14 Φεβρουαρίου 1996, σε Apollo Investment Fund Public Company Limited στις 21 Ιουνίου 2004 και σε Apollo Investment Fund Plc στις 7 Μαΐου 2007.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου. Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη ψηλού ποσοστού απόδοσης μέσω της δημιουργίας χαρτοφυλακίου μεγάλης διασποράς αποτελούμενο από επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες σε αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές, σε χρεόγραφα του δημοσίου, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών κεφαλαίων, σε ιδιωτικές εταιρείες, πάντοτε σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, τις πρόνοιες του καταστατικού της εταιρείας, και τη δεδηλωμένη επενδυτική πολιτική της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός ο οποίος έχει διορίσει Διαχειριστή Επενδύσεων ( fund manager ) την Laiki Financial Services Ltd (πρώην Λαϊκή ΕΔΑΚ και Διαχείριση Κεφαλαίων Λιμιτεδ) ( μέλος του Ομίλου Λαϊκή). 

Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 18 Μαρτίου 1996 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Η ημερομηνία εισδοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ήταν η 1 Ιουλίου 1996.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 19.200.000 διαιρεμένο σε 120,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,16 η κάθε μια και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ 8.983.479,20 διαιρεμένο σε 56.146.745 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,16 η κάθε μια.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:  
Μαρίνος Καλλής
Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μέλη:  
Βίκτωρ Ζαχαριάδης Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λούκας Χριστοδουλίδης Μη Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Νεοκλής Θωμά Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Άκης Πηγασίου Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Αλέξανδρος Σίνκα Ανεξάρτητος - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

 

Μαρίνος Καλλής
Βιογραφικό

Ο κ. Μαρίνος Καλλής γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1970. Σπούδασε οικονομικά στο Birmingham University και ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Δούλεψε ως ελεγκτής στο Λονδίνο και από το 1998 είναι οικονομικός διευθυντής της Γ. Καλλής (Βιομήχανοι) Λτδ. Ο κ.Καλλής είναι μέλος του συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ).

 

Βίκτωρ Ζαχαριάδης
Βιογραφικό

Ο κ. Βίκτωρ Ζαχαριάδης γεννήθηκε  στη Λευκωσία το 1965. Σπούδασε Οικονομικά με Οικονομετρία και απέκτησε τον τίτλο του B.A.(Hons) στο University of East Anglia, και ακολούθως Χρηματοοικονομικά αποκτώντας τον τίτλο του M.Phil. από το Cambridge University. Εργάστηκε από το 1992 μέχρι το 2000 στο Tμήμα Εποπτείας Τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Έκτοτε κατέχει διευθυντική θέση στις οικογενειακές επιχειρήσεις ZETA Group. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

 

Λουκάς Χριστοδουλίδης
Βιογραφικό

Ο κ. Λουκάς Χριστοδουλίδης, γεννήθηκε στην Λευκωσία τον Οκτώβριο του 1969. Φοίτησε στο Imperial College London από όπου πήρε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού το 1993, και ΜΒΑ το 1995. Εργάζεται στην εταιρεία Ιωάννου και Παρασκευαίδης (J&P) από το 1995. 

 

Αλέξανδρος Σίνκα
Βιογραφικό

Ο κ.Αλέξανδρος Σίνκα γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Φοίτησε στο Λανίτειο Λύκειο Α' Λεμεσού στον πρακτικό κλάδο απ' όπου και τελείωσε με άριστα. Αποφοίτησε το 2001 από το πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου σπουδάζοντας Νομικά. Το 2003 του απονεμήθηκε o μεταπτυχιακός τίτλος MSc in Shipping, Trade and Finance (2003) με διάκριση από το Cass Business School. Στη συνέχεια συνέχισε τη Διδακτορική του διατριβή στα Χρηματοοικονομικά στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έγινε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2006. Εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους από το 2005 μέχρι το 2007. Από το 2007-2013 εργάστηκε στη Cybarco ώς Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Διεθύνων Σύμβουλος του Δικηγορικού Γραφείου Sinka LLC από το 2013. Πρόεδρος κ​αι​ μέλος διοικητικών συμβουλίων ιδιωτικών εταιρειών. 


Νεοκλής Θωμά
Βιογραφικό

Ο κ. Νεοκλής Θωμά είναι απόφοιτος του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού και παρακολούθησε πολλά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Επαγγελματικά Συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 1968 ξεκίνησε το δικό του Ασφαλιστικό Γραφείο. Παράλληλα με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασχολήθηκε κατά καιρούς με το Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εμπόριο και την Ανάπτυξη Γης. Το 1982 μαζί με άλλους Ασφαλιστές και Επιχειρηματίες ίδρυσαν την πρώτη δημόσια ασφαλιστική εταιρεία, τη Φιλική Ασφαλιστική. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων δημοσίων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.


Άκης
Πηγασίου
Βιογραφικό

Ο κ. Άκης Πηγασίου είναι Fellow του Chartered Association of Certified Accountants και Institute of Directors UK. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Petroleum Cyprus και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις με πολυετή πείρα στην εταιρεία  BP Cyprus Ltd και Shell Co of Cyprus. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Oil Savings Bank, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch και Πρόεδρος του Cyprus Greece Business Association.

 

Γραμματέας και Εγγεγραμμένο Γραφείο

OMNIUM SECRETARIAL LIMITED
17 - 19 Θεμιστοκλή Δέρβη

Τhe City House

1066 Λευκωσία, Κύπρος


Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 20106, 1601 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: (+357) 22 022999
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22 022900
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@idlaw.com.cy

Διευθυντές Επενδύσεων

THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD (CISCO)

Λεωφόρος Λεμεσού 154,

Λευκωσία 2025, Κύπρος

 

Τηλέφωνο : (+357) 22121700
Τηλεομοιότυπο : (+357) 22338225   
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fundmanagement@cisco.bankofcyprus.com

Eλεγκτές

PRICEWATERHΟUSECOΟPERS
PWC Central

Οδός Δημοσθένη Σεβέρη 43,
1080 Λευκωσία
Κύπρος

 

Νομικοί Σύμβουλοι

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 17 - 19

Τhe City House

1066 Λευκωσία

Κύπρος

Επικοινωνία

Λειτουργός Επικοινωνίας Επενδυτών: κα Έλενα Παντοπίου

Τηλέφωνο : (+357) 22121700
Τηλεομοιότυπο : (+357) 22338225
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  fundmanagement@cisco.bankofcyprus.com  ή info@apollofundcyprus.com

Τμήμα Μετοχών

THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD (CISCO)

Τηλέφωνο : (+357) 22121700
Τηλεομοιότυπο : (+357) 22338225   

∆ιεύθυνση:

Λεωφόρος Λεμεσού 154,

Λευκωσία 2025, Κύπρος