Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Απόδοση Μετοχής  

Απόδοση Μετοχής

Κωδικοί εισηγμένων Αξιών

Κωδικός

Κωδικός(EN)

Όνομα Αξίας

Αγορά

Isin

Ημ. εισδοχής

Ονομ. Αξία

Αρ. Αξιών

ΑΠΕΠ

APOLLO INVESTMENT FUND PLC

APOL

ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

CY0003800212

01/07/1996

€0,39

56.582.127

 
 
 

Κατηγοριοποίηση FTSE

Κωδικός

Τομέας

Υπέρ-κατηγορία

Κατηγορία

Υπο-κατηγορία

ΑΠΕΠ

Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Επενδυτικοί οργανισμοί

Επενδυτικές εταιρείες κλειστού τύπου


 

 H απόδοση της μετοχής του "ΑΠΕΠ" παρέχεται με την άδεια της www.cse.com.cy.

 Loading ...