Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Επενδυτική Πολιτική  

Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικός Στόχος

Ο Επενδυτικός Στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε συνδυασμό με την ικανότητα διανομής μερίσματος στους μετόχους της.

Επενδυτική Πολιτική

Όσον αφορά την Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει κανονισμούς  οι οποίοι συνάδουν με τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.,  και συμμορφώνεται  με τους εκάστοτε κανονισμούς και  οδηγίες  του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

Περιγραφή

Το χαρτοφυλάκιο της Apollo Investment Fund Plc μπορεί να αποτελείται από:

Α.   Αξίες εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. και σε εγκεκριμένα από τον Υπουργό Οικονομικών χρηματιστήρια αλλοδαπής χώρας. Αξίες εννοούνται για αυτόν το σκοπό συνήθεις μετοχές, προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμες αξίες, εταιρικά χρεόγραφα, συμμετοχές στο κεφάλαιο μετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-end Investment funds), καθώς και δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) και  δικαιώματα προτίμησης αγοράς μετοχών (rights).

Β.      Αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds/unit trusts), επενδυτικά προϊόντα εγγυημένου  κεφαλαίου, συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds).

Γ.      Κυβερνητικά Χρεόγραφα.

Δ.     Άλλες μορφές χρέους.   

Δομή Χαρτοφυλακίου

Μετοχές

Υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατόν (65%) του ολικού ενεργητικού της Εταιρείας θα είναι επενδυμένο σε μετοχές δημόσιων εταιρειών ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, με τους ακόλουθους περιορισμούς:

  1. Επενδύσεις σε μετοχές, ή σε μετατρέψιμα χρεόγραφα, ή οποιοδήποτε άλλο είδος τίτλων που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει μετοχές εταιρειών των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χ.Α.Κ. ή σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο αλλοδαπής χώρας, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 90% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.
  2. Επένδυση σε κινητές αξίες καθεμιάς από τις δημόσιες εταιρείες, εισηγμένης στο Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο αλλοδαπής χώρας, να μην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc με την εξής εξαίρεση: Η επένδυση σε αξίες εκδότη με χρηματιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό συμμετοχής.
  3. Επένδυση σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια  ή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων να μην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.
  4. Η Apollo Investment Fund Plc  σε καμιά περίπτωση δε θα ελέγχει πέραν του 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου εταιρείας ή αμοιβαίου κεφαλαίου.

Χρεόγραφα

  1. Επενδύσεις σε χρεόγραφα του κυπριακού δημοσίου ή σε χρεόγραφα εγγυημένα από το δημόσιο δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. Στις 23 Αυγούστου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας έδωσε έγκριση για αύξηση του ποσοστού αυτού μέχρι το 35% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.
  2. Επενδύσεις σε εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα στο Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο αλλοδαπής χώρας μέχρι 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.
  3. Επενδύσεις σε άλλους τύπους χρεογράφων που δεν αναφέρονται πιο πάνω μέχρι 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.

Άλλες Επενδύσεις

  1. Μέχρι και 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc μπορεί να επενδυθεί σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσής τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αίτησης για εισαγωγή τους σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο αξιών και οι αξίες αυτές εισαχθούν μέσα σ΄ ένα χρόνο από την έκδοσή τους.
  2. Επένδυση σε μη εισηγμένες κινητές αξίες (μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων κάτω από την παράγραφο 1) και/ή μη εισηγμένους πιστωτικούς τίτλους να μην υπερβαίνει συνολικά το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc.
  3. Η Apollo Investment Fund Plc θα μπορεί να επενδύει ποσά που δεν έχουν τοποθετηθεί αλλού, σε καταθέσεις ή σε άλλα βραχυπρόθεσμα και ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Παρόλο που σκοπός των Διοικητικών Συμβούλων είναι η εφαρμογή πολιτικής επένδυσης ολόκληρου του κεφαλαίου της Εταιρείας, μέρος αυτού μπορεί να κρατείται σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε αξίες, ανάλογα με τις κατά καιρούς επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Ρευστότητα

Η Apollo Investment Fund Plc θα διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύπτει τα διάφορα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας της.

Πώληση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Πώληση ποσοστού 40% ή μεγαλύτερου του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την εκτιμημένη του αξία, θα υπόκειται σε έγκριση των μετόχων.