Κεντρική Σελίδα » Νομικοί Όροι  

Όροι και Κανονισμοί για την χρήση της ιστοσελίδας

 Η χρήση της ιστοσελίδας  της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc ( «Apollo») διέπεται από τους πιο κάτω Όρους Χρήσης και Γνωστοποιήσεις.

Γνωστοποίηση  Δικαιωμάτων Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν εκτός όπου ρητά καθορίζεται το αντίθετο, δηλαδή, δικαιώματα ως προς το κείμενο, γραφικά ,εικόνες και πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Apollo.  Μόνιμη αντιγραφή και/ή αποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή ή αναπαραγωγή ή ενσωμάτωση οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή ή δημοσίευση  ή εκτύπωση  σε χαρτί ή ηλεκτρονικά μέσα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή  για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται ρητά.

Όροι χρήσης

 1. Όλο το υλικό ή/και οι πληροφορίες  που περιέχονται στην ιστοσελίδα  αύτη προορίζεται για σκοπούς πληροφόρησης μόνο και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρουσιάζονται δεν αποσκοπούν στο να παρέχουν εισήγηση ή επενδυτικές  ή νομικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως επενδυτικές ή άλλες συμβουλές. Οι χρήστες ειδοποιούνται ότι πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επαληθεύσουν αυτές τις πληροφορίες. Κανένας χρήστης δεν πρέπει να πράξει ή να αποτραπεί από το να πράξει στηριζόμενος στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγουμένως να τις επαληθεύσει και όπου χρειάζεται να λάβει νομική και/ή επαγγελματική συμβουλή.
 2. Η Apollo  δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται στην ιστοσελίδα και  οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 3. Η Apollo  αποποιείται  ρητά οποιαδήποτε ευθύνη από άμεση ή , έμμεση απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει  από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή από ανακρίβειες, ελαττώματα, λάθη, τυπογραφικά ή άλλως πως, ή παραλήψεις ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο.
 4. Ο χρήστης συμφωνεί ότι το υλικό που καταφορτώνεται ή αλλιώς έχει πρόσβαση με τη χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνεται εντελώς υπό τη δικιά του ευθύνη και ο χρήστης θα ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά στο λογισμικό ή στα συστήματα του υπολογιστή και/ή οποιαδήποτε συνεπακόλουθη απώλεια δεδομένων.
 5. Η Apollo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτων προσώπων στην οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν εγκρίνει ούτε αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας.
 6. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από την νομοθεσία  της Κυπριακής Δημοκρατίας και  οποιοσδήποτε όρος σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή Γνωστοποίησης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας θεωρηθεί άκυρος από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτού του όρου δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και δράση.
 7. Ο χρήστης συμφωνεί με την Apollo συμφωνεί  να υποβάλει  οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 8. Η παράλειψη της Apollo  να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα κάτω από αυτούς τους Όρους Χρήσης ή Γνωστοποίησης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας δε θα αποτελέσει αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκτός και εάν αυτό γίνει ρητά αποδεκτό από την Apollo γραπτώς.
 9. Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.
 10. Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα: Αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 138(1)/2001) του κάθε χρήστη  που θα περιέλθουν στην Apollo στο μέλλον, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι:

  (i) Η Apollo έχει δικαίωμα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως υποβάλλονται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με την Apollo.

  (ii) Η Apollo δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και 2) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

  (iii)  οι πληροφορίες που παραχωρούνται ή/και αποστολή μηνυμάτων στη Εταιρεία  μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβανομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνονται θεληματικά και συγκεκριμένα από τον χρήστη ή/και  επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και οι σελίδες που περιέχονται σε αυτή καθώς και η τεχνική υποδομή έχει δημιουργηθεί και παρέχεται από την www.smartwebsites.com.cy