Κεντρική Σελίδα » Apollo Investment Fund Plc » Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών  

Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών για την περίοδο 28/4/2014 μέχρι 27/04/2015


Η Εταιρεία Apollo Investment Fund Plc με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Εγκύκλιος Ε2006-06)και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού γενικότερα ανακοινώνει λεπτομέρειες του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»).

• Το πρόγραμμα θα ισχύει από τις 28 Απριλίου 2014 μέχρι τις 27 Απριλίου 2015.
• Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορές ίδιων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αξιών. Η ελάχιστη και η ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5%(πέντε τις εκατό) του μέσου όρου τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από την διενέργεια της εν λόγω αγοράς.
• Οι μετοχές που δύναται να αποκτηθούν θα έχουν εξοφληθεί πλήρως.
• Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά.
• Η διάρκεια κατοχής των μετοχών αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2) χρόνια.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/04/2014, εγκρίθηκε Ειδικό Ψήφισμα (ανανέωση) για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών ως ακολούθως :

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο “Νόμος”). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους».

Σημείωση : Το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών αναστέλλεται κατά τις «κλειστές περιόδους».